Ordering and Payment

  1. English
  2. Tiếng Việt

To make your visit to our website https://tonicabeauty.com (the “Site”) pleasant as possible, the following steps describe how the ordering and payment process works.

Ordering

1. To place an order you must complete our order form in full, you do not have to create an account to do this.
2. Choose the desired payment method, see below which payment methods are available.
3. Before you can round off your order, please agree to our terms and conditions, that you have checked your details and agree with the payment obligation. If you agree to this you can check this off and press on ‘Order’, to place your order.
4. We will then direct you to the secure payment environment of one of our payment partners. Here you must follow the steps shown on your screen.
5. When the payment process is completed, you will be returned to our website. Here a notification will be shown with the status of your payment, when the payment process has been successfully completed you will receive an order confirmation with information about your order by email.

After placing the order, it can no longer be viewed, changed or canceled on-line. Please contact our customer service for a change or cancellation, our employees will handle the change or cancellation.

Payment

To make the payment process as easy as possible we offer a wide range of trusted payment methods, below you will find information per payment method.

Cash on Delivery (COD)
Cash on delivery is a payment for a shipment that takes place only upon receipt of the ordered goods.

Pay at the store:

- MasterCard has been established as an alternative to VISA and has since grown into a global provider of both credit and debit cards. A quarter of all credit card payments are made with a MasterCard.

- VISA processes more transactions annually than any credit card company. In 2014, 38.3% of all credit card payments were made with a VISA card. This makes VISA the most popular credit card for both on-line and physical purchases.

Returns & Refund Policy 

1 What is the right to cancellation?

As consumer you have the right to cancel the agreement (via the Internet). This means that you can cancel your purchase within a certain period, the so-called ‘reflection period’. This period is legally set at 14 calendar days, but we offer you a reflection period of 30 calendar days. If you make use of this right within this period, we will ensure that you are refunded the purchase amount corresponding to the returned products. If you return your entire order, you will also be reimbursed for any shipping and transaction costs paid. With a partial return, you will not be reimbursed for the shipping and transaction costs.

Please note, there are exceptions to the right of cancellation and you can read this in section 1.7 below.

2 Start of reflection period

We offer a reflection period of 30 calendar days. This means that you have 30 calendar days to decide whether a product is for you. If you wish to return the product, you can notify us during the reflection period and then you have 14 calendar days from the moment of notification to return the package to us.

You can also return it without notifying us in advance, however it is important that you return the package to us within the reflection period. Make sure that you also add a statement to the return package stating that you wish to make use of your right of cancellation.

Please note that the reflection period of 30 days does not start until after the day you receive your product. If your order is delivered with several separate deliveries, the reflection period will only start after the day of receipt of the last delivery. If a package has been delivered to your neighbors, the reflection period will start if you have designated these neighbors as the recipient.

3 How can you cancel your purchase?

Legally the reflection period is 14 calendar days. We understand that it is difficult to make a decision within 14 calendar days. That is why we have extended the reflection period to 30 calendar days. We have indicated above when these 30 days start.

You can cancel the purchase by informing us via the following options:

– Informing us via mail or telephone;
– Returning the package with a written statement in which you state that you are appealing to your right to cancellation.

(We prefer step 1, since this is the simplest option for you.)

To improve our service we are of course curious about the reason why you abandon your purchase, but you will never be obliged to give a reason.

4 When will you receive your money back?

We strive to refund your money as soon as possible. We always do this through the way you have initially paid, and we will never charge for this.

We will refund you no later than within a period of 14 days after you have notified us of the cancellation. However, we are entitled to wait for a refund until we have received the product back or until you have satisfactorily shown that it has been sent, depending on which is first.

Please note, if a product is damaged we may deduct for depreciation, below you can read more about this.

5 Returning the order

You must return the products within the reflection period of 30 calendar days, or let us know that you wish to do so. If you inform us of the return within the 30-day period, then you have another 14 calendar days from that moment to return the package to us.

6 Depreciation

You are responsible for the use of the product during the reflection period. If you damage the product during the reflection period, we may in certain cases charge you for fixing or cleaning the product, or if we can not sell it as new. However, you are only liable for the depreciation of the product if this is because you have gone beyond what was necessary to determine the nature, characteristics and operation thereof.

7 Exceptions to the right to cancellation.

There are a number of exceptions to the right to cancellation, namely:

Products that have been sold sealed for hygienic reasons or from and to the point of view of health protection, and of which you have broken this seal after delivery, can not be returned.


Để làm cho việc truy cập của bạn vào trang web https://tonicabeauty.com (“Trang web”) của chúng tôi dễ chịu nhất có thể, các bước sau mô tả cách thức hoạt động của quy trình đặt hàng và thanh toán.

Đặt hàng

1. Để đặt hàng, bạn phải điền đầy đủ vào mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi, bạn không cần phải tạo tài khoản để thực hiện việc này.
2. Chọn phương thức thanh toán mong muốn, xem bên dưới có những phương thức thanh toán nào.
3. Trước khi bạn có thể hoàn thành đơn đặt hàng của mình, vui lòng đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, rằng bạn đã kiểm tra thông tin chi tiết của mình và đồng ý với nghĩa vụ thanh toán. Nếu bạn đồng ý với điều này, bạn có thể đánh dấu vào mục này và nhấn vào "Đặt hàng", để đặt hàng.
4. Sau đó, chúng tôi sẽ hướng bạn đến môi trường thanh toán an toàn của một trong các đối tác thanh toán của chúng tôi. Ở đây bạn phải làm theo các bước hiển thị trên màn hình của bạn.
5. Khi quá trình thanh toán hoàn tất, bạn sẽ được đưa trở lại trang web của chúng tôi. Tại đây một thông báo sẽ được hiển thị với trạng thái thanh toán của bạn, khi quá trình thanh toán đã hoàn tất thành công, bạn sẽ nhận được xác nhận đơn hàng kèm theo thông tin về đơn hàng của bạn qua email.

Sau khi đặt hàng, bạn không thể xem, thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng trực tuyến được nữa. Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi để thay đổi hoặc hủy bỏ, nhân viên của chúng tôi sẽ xử lý việc thay đổi hoặc hủy bỏ.

Thanh toán

Để làm cho quá trình thanh toán trở nên dễ dàng nhất có thể, chúng tôi cung cấp nhiều phương thức thanh toán đáng tin cậy, bên dưới bạn sẽ tìm thấy thông tin cho mỗi phương thức thanh toán.

Thu tiền khi giao hàng (COD)
Tiền mặt khi giao hàng là khoản thanh toán cho một lô hàng chỉ diễn ra khi nhận được hàng đã đặt.

Thanh toán tại cửa hàng: 

Tiền mặt, Chuyển Khoản.

- MasterCard đã được thành lập để thay thế cho VISA và từ đó đã phát triển thành nhà cung cấp toàn cầu cả thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Một phần tư tất cả các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng được thực hiện bằng MasterCard.

- VISA xử lý nhiều giao dịch hàng năm hơn bất kỳ công ty thẻ tín dụng nào. Trong năm 2014, 38,3% tất cả các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng được thực hiện bằng thẻ VISA. Điều này làm cho VISA trở thành thẻ tín dụng phổ biến nhất cho cả giao dịch mua hàng trực tuyến và thực tế.

Chính sách trả lại & hoàn lại tiền

1 Quyền hủy bỏ là gì?

Với tư cách là người tiêu dùng, bạn có quyền hủy bỏ thỏa thuận (thông qua Internet). Điều này có nghĩa là bạn có thể hủy giao dịch mua của mình trong một khoảng thời gian nhất định, được gọi là "khoảng thời gian phản ánh". Khoảng thời gian này được đặt hợp pháp là 14 ngày theo lịch, nhưng chúng tôi cung cấp cho bạn khoảng thời gian phản ánh là 30 ngày theo lịch. Nếu bạn sử dụng quyền này trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bạn sẽ được hoàn lại số tiền mua hàng tương ứng với các sản phẩm đã trả lại. Nếu bạn trả lại toàn bộ đơn đặt hàng của mình, bạn cũng sẽ được hoàn lại mọi chi phí giao dịch và vận chuyển đã trả. Với việc trả lại một phần, bạn sẽ không được hoàn lại chi phí vận chuyển và giao dịch.

Xin lưu ý, có những ngoại lệ đối với quyền hủy bỏ và bạn có thể đọc điều này trong phần 1.7 bên dưới.

2 Bắt đầu giai đoạn phản ánh

Chúng tôi cung cấp khoảng thời gian phản ánh là 30 ngày theo lịch. Điều này có nghĩa là bạn có 30 ngày theo lịch để quyết định xem sản phẩm có dành cho bạn hay không. Nếu bạn muốn trả lại sản phẩm, bạn có thể thông báo cho chúng tôi trong thời gian phản ánh và sau đó bạn có 14 ngày theo lịch kể từ thời điểm thông báo để trả lại gói hàng cho chúng tôi.

Bạn cũng có thể trả lại nó mà không cần thông báo trước cho chúng tôi, tuy nhiên điều quan trọng là bạn phải trả lại gói hàng cho chúng tôi trong thời gian phản ánh. Đảm bảo rằng bạn cũng thêm một tuyên bố vào gói trả lại nói rằng bạn muốn sử dụng quyền hủy bỏ của mình.

Xin lưu ý rằng thời gian phản ánh 30 ngày không bắt đầu cho đến sau ngày bạn nhận được sản phẩm của mình. Nếu đơn đặt hàng của bạn được giao với nhiều lần giao hàng riêng biệt, thì khoảng thời gian phản ánh sẽ chỉ bắt đầu sau ngày nhận được lần giao hàng cuối cùng. Nếu một gói hàng đã được chuyển đến những người hàng xóm của bạn, thì khoảng thời gian phản ánh sẽ bắt đầu nếu bạn đã chỉ định những người hàng xóm này là người nhận.

3 Bạn có thể hủy giao dịch mua của mình bằng cách nào?

Về mặt pháp lý, thời gian phản ánh là 14 ngày theo lịch. Chúng tôi hiểu rằng rất khó để đưa ra quyết định trong vòng 14 ngày theo lịch. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã kéo dài thời gian phản ánh lên 30 ngày theo lịch. Chúng tôi đã chỉ ra ở trên khi 30 ngày này bắt đầu.

Bạn có thể hủy giao dịch mua bằng cách thông báo cho chúng tôi qua các tùy chọn sau:

- Thông báo cho chúng tôi qua thư hoặc điện thoại;
- Trả lại gói hàng với một tuyên bố bằng văn bản, trong đó bạn tuyên bố rằng bạn đang khiếu nại quyền hủy bỏ của mình.

(Chúng tôi thích bước 1 hơn, vì đây là tùy chọn đơn giản nhất cho bạn.)

Để cải thiện dịch vụ của mình, tất nhiên, chúng tôi rất tò mò về lý do tại sao bạn từ bỏ giao dịch mua của mình, nhưng bạn sẽ không bao giờ có nghĩa vụ phải đưa ra lý do.

4 Khi nào bạn sẽ nhận lại tiền của mình?

Chúng tôi cố gắng hoàn trả tiền của bạn càng sớm càng tốt. Chúng tôi luôn làm điều này thông qua cách bạn đã thanh toán ban đầu và chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí cho việc này.

Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn không muộn hơn trong khoảng thời gian 14 ngày sau khi bạn thông báo cho chúng tôi về việc hủy bỏ. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền đợi hoàn lại tiền cho đến khi chúng tôi nhận được sản phẩm trở lại hoặc cho đến khi bạn thấy hài lòng rằng sản phẩm đã được gửi đi, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước.

Xin lưu ý, nếu một sản phẩm bị hư hỏng, chúng tôi có thể khấu trừ khấu hao, dưới đây bạn có thể đọc thêm về điều này.

5 Trả lại đơn đặt hàng

Bạn phải trả lại sản phẩm trong khoảng thời gian phản ánh là 30 ngày theo lịch, hoặc cho chúng tôi biết rằng bạn muốn làm như vậy. Nếu bạn thông báo cho chúng tôi về việc trả lại hàng trong khoảng thời gian 30 ngày, thì bạn có 14 ngày theo lịch nữa kể từ thời điểm đó để trả lại gói hàng cho chúng tôi.

6 Khấu hao

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng sản phẩm trong thời gian phản ánh. Nếu bạn làm hỏng sản phẩm trong thời gian phản ánh, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể tính phí bạn sửa hoặc vệ sinh sản phẩm, hoặc nếu chúng tôi không thể bán sản phẩm như mới. Tuy nhiên, bạn chỉ chịu trách nhiệm khấu hao sản phẩm nếu điều này là do bạn đã vượt quá những gì cần thiết để xác định bản chất, đặc điểm và hoạt động của chúng.

7 Các trường hợp ngoại lệ đối với quyền hủy bỏ.

Có một số trường hợp ngoại lệ đối với quyền hủy bỏ, cụ thể là:

Sản phẩm đã được bán niêm phong vì lý do vệ sinh hoặc theo quan điểm bảo vệ sức khỏe và bạn đã làm vỡ niêm phong này sau khi giao hàng, không được trả lại.